Služby, ktoré Vám ponúkame


aDAR s.r.o.
VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi a postupmi účtovania a opatreniami príslušných orgánov, upravujúcimi zákon o daniach z príjmov, zákon o DPH a pod.
aDAR s.r.o.
VYPRACOVANIE VÝKAZOV A DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

vypracovanie výkazov a daňových priznaní v záväzných termínoch (výkazy pre zriaďovateľa a štatistický úrad, priznanie k DPH správcovi dane).
aDAR s.r.o.
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi , zákon o daniach z príjmov, zákon o DPH a pod. Vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie.

DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE FYZICKÉ OSOBY

vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie.aDAR s.r.o.
EKONOMICKÉ A ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Na požiadanie  objednávateľa informujeme o priebežnom stave jeho hospodárenia (predkladanie účtovnej závierky, čerpanie rozpočtu, stav neuhradených faktúr a pod. ).aDAR s.r.o.
VYPRACOVANIE ROČNEJ ZÁVIERKY

vypracovanie ročnej účtovnej závierky, podkladov pre konsolidovanú účtovnú závierku a daňové priznanie.aDAR s.r.o.
MZDOVÁ AGENDA

vedenie mzdovej agendy podľa zákona o mzde a ostatných zákonných noriem a predpisov.
aDAR s.r.o.
VÝKAZY DO POISŤOVNÍ A ODVODY

vypracovanie v stanovených termínoch výkazov do poisťovní, príkazov na odvody do poisťovní a miezd, mesačných prehľadov a ročného hlásenia k odvodom dane pre príslušný daňový úrad.aDAR s.r.o.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE

spracovanie ročného zúčtovania miezd za kalendárny rok.aDAR s.r.o.
ZHOTOVENIE TLAČOVÝCH ZOSTÁV

zhotovenie tlačových zostáv v termínoch, s ktorými časovo súvisia.